Hiện nay, công ty Chung Nam kết mối các kênh giao tiếp khách hàng như sau:

Kênh Fanpage Tổng có Chung Nam Groups 

Các kênh thành phần có các loại sau:

Lĩnh vực máy biến thế có trang: Máy Biến Thế

Trạm biến thế thì có Trạm Biến Thế 

Trạm Biến Áp 

Máy Biến Áp

Thiết Bị Điện

Tụ Bù Hạ Thế

Các bạn liên hẹ cụ thể từng thành phần nhé

Cảm ơn nhiều